Waterscouting St .Franciscus bestaat volgens de landelijke richtlijnen van Scouting Nederland te Leusden uit een Groepsvereniging (Waterscouting St. Franciscus Roermond) en een formeel gescheiden Beheersstichting (Stichting Waterscouting Roermond), beiden met een eigen statuut en ingeschreven bij de KvK. De Groepsvereniging heeft tot statutair doel het (laten) spelen van het  Scoutingspel.  De leden van de vereniging, bestaande uit de eigen leden of de wettelijke vertegenwoordigers (ouders) van de jeugdleden. Het groepsbestuur is samengesteld conform het statuut van de Groepsvereniging.  Het dagelijks bestuur bestaat uit de groepsvoorzitter, groepssecretaris en een penningmeester.  De algemene (leden) vergadering wordt minimaal een maal per jaar bij elkaar geroepen en agendeert punten van algemeen belang voor de groepsvereniging.

 

Bestuursstructuur Waterscouting St. Franciscus Roermond. Kijk bij de downloads voor het huishoudelijk regelement en meer informatie over de bestuursstructuur.

De Beheersstichting heeft tot statutair doel het behartigen van de materiële en financiële belangen van de groepsvereniging en voert het beheer over alle aanwezige middelen. Het bestuur van de Stichting bestaat in meerderheid uit personen die afkomstig zijn uit de Groepsvereniging en voor een minderheid uit onafhankelijke bestuursleden. Het stichtingsbestuur vergadert 8 maal per jaar en agendeert zaken met betrekking tot Financiën, Arbo-Milieu-Veiligheid, beheer van de materiële zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de algemene gang van zaken binnen de groepsvereniging. Het dagelijks bestuur bestaat uit Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.

Vertrouwenspersoon

Waterscouting St. Franciscus heeft ook een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Bij deze vertrouwenspersoon kunnen ouders of leden terecht op het moment dat zij vragen hebben met betrekking tot de gedragscode die is opgesteld door scouting Nederland. Of als er door een van de leden of stafleden van onze vereniging ongewenst gedrag wordt vertoond. De contact gegevens kunnen worden gevonden onder de sectie: contact.

Op het moment dat er sprake is van ongewenst gedrag zal de vertrouwenspersoon dit bespreekbaar maken binnen de stichting en vereniging om op korte termijn te kunnen handelen. Indien nodig zal het protocol ongewenst gedrag van scouting Nederland worden gevolgd.

Ook is er binnen scouting Nederland een landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit vrijwilligers die hulp kunnen bieden en informatie kunnen geven als zich een situatie met ongewenst gedrag of een sterfgeval voordoet. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Het landelijk opvangteam is dag en nacht te bereiken op het telefoonnummer: 033 - 496 09 11.